Office icons

Class Names

 icon-Timer  icon-Telephone  icon-Support  icon-Sshutdown  icon-Shelf  icon-Registry  icon-Recycle_bin  icon-Printer  icon-Phonebook  icon-Pencil  icon-Papers  icon-Paper  icon-Loupe  icon-Letter  icon-Image  icon-Graphic5  icon-Graphic4  icon-Graphic3  icon-Graphic2  icon-Graphic  icon-Folders  icon-Folder  icon-Drawing_pin  icon-Diskette  icon-Diplomat  icon-Covers  icon-Clock  icon-Clip  icon-Certificate  icon-Card  icon-Calendar2  icon-Calendar  icon-Calculator  icon-Base  icon-Agenda